[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3510056
ชื่อ: มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล
ฉายา: สรรค์
อายุงาน: 26 ปี 7 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2529  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ ป.4/5
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ครูคู่ชั้น ป.4/5
2556 กรรมการ งานสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานวารสารโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 หัวหน้างานห้องสมุด 0
2552 หัวหน้างานห้องสมุด 0
2535 ครูบรรณารักษ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โรงแรมพัทยาพา 543 - 543 15

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)