[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3510056
ชื่อ: มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล
ฉายา: สรรค์
อายุงาน: 27 ปี 1 เดือน 14 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2533  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2529  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานโภชนาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานโภชนาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 กรรมการ ป.4/5
2557 ประธานกรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ครูคู่ชั้น ป.4/5
2556 กรรมการ งานสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานวารสารโรงเรียน
2555 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2553 หัวหน้างานห้องสมุด 0
2552 หัวหน้างานห้องสมุด 0
2535 ครูบรรณารักษ์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 543 - 543 24
- การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน โรงแรมพัทยาพา 543 - 543 15

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)