[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3510055
ชื่อ: มิส  กรรณิกา    คอนหน่าย
ฉายา: พร
อายุงาน: 26 ปี 11 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปปฐมวัย
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานบริหารทั่วไปฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ งานประกันฝ่ายปฐมวัย
2560 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ งานประกันฝ่ายปฐมวัย
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ ฝ่ายปฐมวัย
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2558 กรรมการ งานธุรการ(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย(ปฐมวัย)
2558 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2558 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการ(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่(ปฐมวัย)
2557 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย(ปฐมวัย)
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกปฐมวัย
2557 กรรมการ แผนกปฐมวัย
2557 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกปฐมวัย/แผนกปฐมวัย
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2556 กรรมการ งานวัดและประเมินผลปฐมวัย
2556 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
2556 กรรมการ แผนกปฐมวัย/สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปฐมวัย
2555 กรรมการ งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
2555 กรรมการ งานบริการปฐมวัย
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 หัวหน้างานบริหารแผนก ปฐมวัย 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 13 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารทั่วไปปฐมวัย
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารทั่วไปปฐมวัย
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)