[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3510051
ชื่อ: มิส  อังคณา    ศรีประเสริฐ
ฉายา: แหม่ม
อายุงาน: 27 ปี 9 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2534  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2561 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมเเละคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
2560 กรรมการ งานปกครองช่วงชั้นที่1
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานระเบียบวินัย
2559 ประธานกรรมการ งานปกครองช่วงชั้นที่ 1
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
2559 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 2/ระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2558 กรรมการ ป.2/3
2558 กรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 ประธานกรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2557 ครูประจำชั้น ป.2/3
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.2
2556 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมโครงการก้าวหน้าก้าวไกลที่ยิ่งใหญ่สู่ 6 ทศวรรษอัสสัมชัญระยอง ณ ศักดิ์สายธาร รีสอร์ท จังหวัดระยอง 12 ต.ค. 2561 - 13 ต.ค. 2561 16
2561 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 8
2561 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนตากสิน อ เมือง จ ระยอง 07 ส.ค. 2561 8
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพือการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้อต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 8
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 8
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน (ประถม) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 8
2559 อบรม Teach Less Leam more โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2559 - 15 ส.ค. 2559 16
2559 World - Class Standard School โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 8
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 16
2559 การเขียนแผนงาน / โครงการกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 8
2558 การวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 8
2558 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2558 - 14 พ.ค. 2558 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)