[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3410050
ชื่อ: มาสเตอร์  มาโนช    เกิดสว่าง
ฉายา: -
อายุงาน: 27 ปี 0 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารทั่วไปช่วงชั้นที่ 2
2559 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ ประถมศึกษาปีที่ 6/ระดับประถมศึกษา
2558 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2557 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ - สต๊อก
2557 ประธานกรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2556 กรรมการ งานจัดซื้อ
2556 กรรมการ งานจัดซื้อ
2556 กรรมการ งานพัสดุครุภัณฑ์
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( สายชั้น ป.6) ชั้นประถมปีที่ 6 0

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)