[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3310039
ชื่อ: มิส  กุหลาบ    สอาด
ฉายา: -
อายุงาน: 29 ปี 5 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2532  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ Smart English
2561 กรรมการ งานบริหาร Smart Program
2561 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ วิชาการ Smart Program
2560 กรรมการ Smart program
2560 กรรมการ Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานวิชาการ SmartProgram
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ งานหลักสูตรฯ(ประถม)
2558 กรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(ประถม)
2558 กรรมการ งานห้องสมุด(ประถม)
2558 กรรมการ ป.6/2
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ วิชาการแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานหลักสูตรฯ(ประถม)
2557 กรรมการ งานวิจัยชั้นเรียน(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด(ประถม)
2557 ครูประจำชั้น ป.6/2
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ วิชาการแผนกประถม/แผนกประถม
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2556 กรรมการ ครูประจำชั้น ป.6
2556 กรรมการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    Smart English
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด Smart English

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)