[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3210036
ชื่อ: มิส  วิภา    ประสิทธิ์สุข
ฉายา: ตา
อายุงาน: 31 ปี 3 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2540  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2560 กรรมการ งานการเงินรับ/งานการเงินจ่าย
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานการเงินรับ
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานการเงินรับ
2557 ประธานกรรมการ งานการเงินรับ
2556 กรรมการ งานการเงินรับ
2556 กรรมการ งานการเงินรับ
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานการเงินรับ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 พัฒนาศักยภาพการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ของผุ้เรียนในศตวรรษที่21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สายสนับสนุน) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินร.ร.มาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 อบรมสัีมมนาก่อนเปิดภาคเรียน (ทำงานกลุ่ม/แบ่งปัน) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2560 การต่อยอดงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 Habits (บริษัทแพคริม) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน (จัดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน (อจ.ดรุณี ขันโท) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 อบรมตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16
2560 อบรมโครงการก้าวหน้าก้าวไกลก้าวที่ยิ่งใหญ่สู่ 6 ทศวรรษอัสสัมชัญระยอง ณ ศักดิ์สายธาร รีสอร์ท จังหวัดระยอง 12 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 16
2560 อบรมการนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 8
2558 การอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่ดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 19 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558 8
543 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (การเงิน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (การเงิน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 14 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)