[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3110034
ชื่อ: มาสเตอร์  สุขวันชัย    เจริญกิจ
ฉายา: -
อายุงาน: 30 ปี 8 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนระยองวิทยาคม 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2559 ประธานกรรมการ งานซ่อมบำรุง
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2556 กรรมการ งานสาธารณูปโภค
2556 กรรมการ งานสระว่ายน้ำ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2555 ประธานกรรมการ งานสาธารณูปโภค
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2554 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
- การเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ศูนย์กลางมูลนิธิฯ 543 - 543 20

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)