[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3110032
ชื่อ: มิส  สมคิด    เจริญหิรัญ
ฉายา: -
อายุงาน: 31 ปี 10 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2561 กรรมการ ป.3
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
2559 ประธานกรรมการ ป.3/3
2558 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2558 กรรมการ งานอาคารสถานที่(ประถม)
2558 กรรมการ งานสุขอนามัย(ประถม)
2558 กรรมการ งานธุรการ(ประถม)
2558 กรรมการ ป.5/6
2558 กรรมการ แผนกประถม
2558 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกประถม/แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ งานอาคารสถานที่(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานสุขอนามัย(ประถม)
2557 ประธานกรรมการ งานธุรการ(ประถม)
2557 ครูประจำชั้น ป.5/6
2557 กรรมการ คณะกรรมการแผนกประถม
2557 กรรมการ แผนกประถม
2557 ประธานกรรมการ บริหารทั่วไปแผนกประถม/แผนกประถม
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 Google site เพื่อการนำเสนอประสบการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562
2562 Google Classroom เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้และจัการเรียนการสอนของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562
2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Project Base Learning การสอนแบบโครงงาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 09 พ.ค. 2562
2561 การนำคุณค่าพระวรสารมาใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
2561 การประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และการเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 24 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูลสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 8
2559 การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบทบาทความเป็นครูเพื่อศิษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 8
2559 การเขียนแผนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 8
2559 World-class Standard School โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559
2559 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ชีวิตครอบครัว เพศศาสตร์(คุณแม่วัยใส) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 13 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559
2559 อบรม Brain Based learning;BBL โรงเรียนอัสสัมชัญระอง 23 พ.ย. 2559 - 23 พ.ย. 2559
2559 การเขียนแผนงน/โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ย. 2559 - 27 พ.ย. 2559
2559 การต่อยอดงานวิัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560
2559 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559
2559 Teach Less Learn More โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2559 - 15 ส.ค. 2559

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)