[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3010029
ชื่อ: มิส  มาริสา    สิงหพันธุ์
ฉายา: -
อายุงาน: 31 ปี 11 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหอวัง 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ที่ปรึกษา งานบริหาร Smart Program
2561 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานที่ปรึกษา Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2560 ที่ปรึกษา Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์ ELPC
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ที่ปรึกษา SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหาร Smart Program,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานหลักสูตร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)