[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 3010029
ชื่อ: มิส  มาริสา    สิงหพันธุ์
ฉายา: -
อายุงาน: 32 ปี 9 เดือน 28 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529  การศึกษาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
3  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนหอวัง 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานที่ปรึกษา งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ที่ปรึกษา งานบริหาร Smart Program
2561 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานที่ปรึกษา Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2560 ที่ปรึกษา Smart Program/ฝ่ายวิชาการ
2559 ประธานกรรมการ งานศูนย์ ELPC
2559 ประธานกรรมการ งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2559 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2559 ที่ปรึกษา SmartProgram/ฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ/ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)