[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2810026
ชื่อ: มิส  นงลักษณ์    ต. วิเชียร
ฉายา: ลักษณ์
อายุงาน: 32 ปี 8 เดือน 16 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน เเละ งานประกันคุณภาพฯ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสวัสดิการครู
2556 กรรมการ งานยานพาหนะ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)