[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2810026
ชื่อ: มิส  นงลักษณ์    ต. วิเชียร
ฉายา: ลักษณ์
อายุงาน: 32 ปี 11 เดือน 15 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยบูรพา 2545  การศึกษามหาบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน เเละ งานประกันคุณภาพฯ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกการเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2556 กรรมการ งานสวัสดิการครู
2556 กรรมการ งานยานพาหนะ
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 09 มี.ค. 2562 - 10 มี.ค. 2562 14
2562 คุณธรรมจริยธรรมครูและเจ้าหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 มี.ค. 2562 - 11 มี.ค. 2562 7
2562 พัฒนาศักยภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง(สายสนับสนุน) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562 12
2562 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฝ่ายการศึกษาและอบรมประบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 24 มิ.ย. 2562 - 26 มิ.ย. 2562 21
2562 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบส่วนภูมิภาค โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 03 ก.ค. 2562 - 04 ก.ค. 2562 14
2562 การต่อยอดการทำวิจัย 5 บท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 7
2562 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โรงแรมโกลเด้นซิสตั้ระยอง 27 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 6
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง โรงแรมโกลเด้นซิสตั้ระยอง 19 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561 14
2561 อบรมบุคลากรดูแลงานวิจัยในโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 07 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 21
2561 คุณค่าพระวรสารกับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 07 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 14
2561 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 14
2561 อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 14
2561 อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯฉบับใหม่ปีการศึกษา 2561 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 14
2561 ประชุมสัมมนามอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โรงแรมเดอะพาลาซโซรัชดา เขตดินแดง กทม. 28 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 7
2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 14
2561 การอบรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 2561 สู่การประกันภายนอกรอบสี่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 10 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 14
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ห้องประชุมโรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 25 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561 14
2561 การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน(ด้านการศึกษา)ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) โรงแรมเดอะไซมีส โฮเทล พัทยา จ.ชลบุรี 18 ม.ค. 2562 - 19 ม.ค. 2562 14
2561 มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย โรงแรมแฮลท์แลนด์แอนสปา จ.ชลบุรี 04 ก.พ. 2562 - 04 ก.พ. 2562 7
2561 ประชุมและร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหากรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 08 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562 4
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 7
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 14
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 14
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 14
2560 ประชุมอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 14
2560 อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560 14
2559 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้นสำหรับครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)