[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1910011
ชื่อ: นาย  เรวิทย์    วงเวียน
ฉายา: โหน่ง
อายุงาน: 42 ปี 4 เดือน 17 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี      

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานอภิบาล
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 ที่ปรึกษา ฝ่ายปกครอง
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2558 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2557 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2557 กรรมการ คณะกรรมการ-ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2556 กรรมการ งานประสานงานภายนอก
2556 กรรมการ งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2556 กรรมการ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2556 กรรมการ งานสวัสดิภาพนักเรียน
2556 กรรมการ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2556 กรรมการ งานรักษาความปลอดภัย
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2556 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
2555 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายปกครอง
2555 ประธานที่ปรึกษา งานประสานงานภายนอก
2555 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาบุคลิกภาพ
2555 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2555 ประธานที่ปรึกษา งานสวัสดิภาพนักเรียน
2555 ประธานที่ปรึกษา งานส่งเสริมประชาธิปไตย
2555 ประธานที่ปรึกษา งานรักษาความปลอดภัย
2555 ประธานกรรมการ ฝ่ายปกครอง
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)