Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวภัณฑ์พิศ มหาสัทธา      
097/2561       แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเตรียมงานและปฏิบัติงานกิจกรรม ACR South Korea Field trips 2018      
096/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Chinese Languages Immersion Program ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      
095/2561       แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
094/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Fieldtrips Singapore and Malaysia for Kindergarden ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์      
093/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562 - 2564      
092/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Chinese Languages Immersion Program ระหว่างวันที่ 8 - 18 ตุลาคม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      
091/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Languages Immersion Program ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม ณ ประเทศญี่ปุ่น      
090/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562-2564)      
101/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open School ประจำภาคเรียนที่ 1/2562      
100/2561       การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง