Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
098/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี นางสาวภัณฑ์พิศ มหาสัทธา (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561)      
097/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ACR South Korea Field Trips 2018 (วันที่ 14-19 ตุลาคม 2561)      
096/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Chinese Languages Immersion Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 9-20 ตุลาคม 2561)      
095/2561       แต่งตั้งพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 13 กันยายน 2561)      
094/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Field Trip Singapore and Malaysia for Kindergarten ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 7-10 ตุลาคม 2561)      
093/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร/โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562 - 2564      
092/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Chinese Languages Immersion Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 8-18 ตุลาคม 2561)      
091/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ Languages Immersion Program ณ ประเทศญี่ปุ่น (วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561)      
090/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562-2564)      
125/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ACR เดิน-วิ่ง-ปั่่น ครั้งที่ 4 (วันที่ 12 มกราคม 2562)      
122/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ACR Christmas Fair 2018 (วันที่ 21 ธันวาคม 2561)      
121/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ป.6 (วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561)      
118/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2 ณ ค่ายกัญจณัช (วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561)      
117/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open School ม.1 และ ม.4 (วันที่ 1 ธันวาคม 2561)      
116/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Smart Program Showcase (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)      
115/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.4 (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)      
114/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561)      
113/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 ฝ่ายปฐมวัย (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)      
112/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงคริสต์มาส/ปีใหม่ ครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 (วันที่ 21 ธันวาคม 2561)      
101/2561       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Open School ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)