อัลบัมภาพที่ 1903    พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก (งานอภิบาล)
อัลบัมภาพที่ 1898    พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา (งานอภิบาล)
<< Back Next >>