ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
กำหนดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
(14/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561
(14/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(15/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)