การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ประจำปี 2562
(12/เมษายน/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
แบบสำรวจการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
(09/เมษายน/2562 ::
จาก งานแนะแนว)      
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
(21/มีนาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง วันที่ 8 มีนาคม 2562
(18/มีนาคม/2562 ::
จาก งานทรัพยากรมนุษย์)      
แจ้งราคาหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
(13/มีนาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 (รอบ2)
(13/มีนาคม/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ตารางสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
(11/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)