ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
นักเรียนปฐมวัยรับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3
(06/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานวิชาการปฐมวัย)      
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
งานแนะแนวฝ่ายปกครองได้จัดทำแบบประเมิน The Strength and Diffculties Questionaire (SDQ) ออนไลน์
(23/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
(18/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)      
กำหนดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561
(14/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา)