Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561
 

ตารางสอบปลายภาค

ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561

1. ระดับประถมศึกษา <<คลิ๊ก>>  ตารางสอบใหม่ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว(12/09/2561 : 10.46)

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น <<คลิ๊ก>>

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย <<คลิ๊ก>>


มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 1316 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน