Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนที่มีมาตรฐานสากล
 

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  รับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยคะแนน 116 คะแนน    
โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพ  เป็นพลเมืองโลก
คุณลักษณะโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล    โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลนั้น จะต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นที่สำคัญ 3 ด้านคือ
1. ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์
2.การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.การบริหารที่เน้นคุณภาพของความเป็นเลิศ


มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 371 ครั้ง จาก งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน