Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การประกวดห้องเรียนปฐมวัย
 

ในปีการศึกษา 2555 ฝ่ายปฐมวัยจัดให้มีกิจกรรมนิเทศการจัดบรรยากาศห้องเรียนปฐมวัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งจะส่งผลให้ครูผู้สอนมีขวัญกำลังใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน    โดยได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการประกวดห้องเรียน  ซึ่งจัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียนและบันทึกผลการเยี่ยมชั้นเรียนเป็นรายเดือนการดำเนินงานได้แบ่งการประกวดห้องเรียนคือ ประเภทห้องเรียน  3 รางวัล มีจำนวนห้องเรียนที่เข้าประกวด 18 ห้องเรียน  และประเภทห้องกิจกรรมเสริมพิเศษ  1รางวัล มีจำนวนห้องกิจกรรมเสริมพิเศษที่เข้าประกวด 4 ห้อง  คือ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องดนตรีและห้องสมุดปฐมวัย ซึ่งมีแบบบันทึกผลนิเทศการจัดบรรยากาศห้องเรียน ดังเอกสารที่แนบมานี้


ไฟล์แนบ
มิส  สุนีย์    ทวรรณกุล ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 640 ครั้ง จาก งานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน