Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การทดสอบสมรรถภาพทางกายระดับปฐมวัย
 

ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ประจำปีการศึกษา  2555  ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่  21  พฤษภาคม  ถึง  1  มิถุนายน  2555  โดยแบ่งประเภทของการทดสอบสมรรถภาพทางกายออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่  การนั่งงอตัว   การยืนกระโดดไกล  การวิ่ง   20  เมตร   การเดินทรงตัว  เพื่อเป็นการวัดสมรรถภาพทางกายเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  แล้วนำผลการทดสอบมาปรับปรุง  และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้เด็กระดับปฐมวัยต่อไป


มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 587 ครั้ง จาก งานกีฬาปฐมวัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน