Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 

การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย   ได้กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัยไว้และได้จัดวัดพัฒนาการนักเรียนในระหว่างเดือนกันยายน 2553 และเดือนกุมภาพันธุ์ 2554  ซึ่งจัดวัดพัฒนาการนักเรียนโดยการประเมินจากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  และประเมินจากแบบทดสอบความพร้อม เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย     ในการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย    กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจและวัยของเด็ก       ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  พร้อมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม
มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
มิส  เทียมใจ    คุ้มคูณ (ออกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2559)
มิส  รมณีย์    อรรถเกษม
นาง  ยุพิน    ชุมแวงวาปี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559)


• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
    - ตารางสอบปลายภาค ระดับ ม.3 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
    - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561
    - งานฌาปนกิจ คุณแม่ที เจียงเพ็ง
    - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมิน เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


      ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 199 ครั้ง จาก งานวัดผลและประเมินผล
โครงการรายงานผลพัฒนาการนักเรียน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน