Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 

การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย   ได้กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัยไว้และได้จัดวัดพัฒนาการนักเรียนในระหว่างเดือนกันยายน 2553 และเดือนกุมภาพันธุ์ 2554  ซึ่งจัดวัดพัฒนาการนักเรียนโดยการประเมินจากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  และประเมินจากแบบทดสอบความพร้อม เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย     ในการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย    กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจและวัยของเด็ก       ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  พร้อมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม
มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
มิส  เทียมใจ    คุ้มคูณ
มิส  รมณีย์    อรรถเกษม
นาง  ยุพิน    ชุมแวงวาปี


• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - อบรมโครงการ"พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ในโรงเรียน
    - ACR จิตอาสา ณ ศูนย์ช่วยเหลือผุู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลตำบลทับมา
    - ACR จิตอาสา ณ วัดเขาสาป อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
    - ACR จิตอาสาบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
    - ACR จิตอาสา ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย. โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


      ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 45 ครั้ง จาก งานวัดผลและประเมินผล
โครงการรายงานผลพัฒนาการนักเรียน
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน