Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 

การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย   ได้กำหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัยไว้และได้จัดวัดพัฒนาการนักเรียนในระหว่างเดือนกันยายน 2553 และเดือนกุมภาพันธุ์ 2554  ซึ่งจัดวัดพัฒนาการนักเรียนโดยการประเมินจากการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  และประเมินจากแบบทดสอบความพร้อม เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทักษะวิชาการของนักเรียนระดับปฐมวัย     ในการจัดประสบการณ์ครูผู้สอนตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม จัดกิจกรรมที่หลากหลาย    กิจกรรมแต่ละกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจและวัยของเด็ก       ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  พร้อมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.      
2. มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม
3. มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์
4. มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
5. มิส  เทียมใจ    คุ้มคูณ
6. มิส  รมณีย์    อรรถเกษม
7. มิส  ยุพิน    ชุมแวงวาปี


• บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - วันสันติภาพสากล 2557 แผนกปฐมวัย
    - การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2557
    - รายงานการขาด ลา มาสายของนักเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 19 กันยายน
    - โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที
    - รายงานการขาด ลา มาสายของนักเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

      ผู้แจ้งข่าว
มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 583 ครั้ง จาก งานวัดผลและประเมินผล
โครงการรายงานผลพัฒนาการนักเรียน
0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้