"Happy Classroom"
เป็นเว็บไซต์แนะนำการใช้ภาษาไทย เช่น ภาษาไทยวันละคำ หลักการใช้ภาษา นิทาน ยุวกวี ตลอดจนสื่อการสอน http://www.gecities.com/Athens/Delphi/7225
ร้อยฝันวรรณศิลป์
"ร้อยฝันวรรณศิลป์"เว็บไซต์ที่ส่งเสริมงานวรรณศิลป์เป็นงานเชียน ตลอดจนเป็นแหล่งเชื่อมโยงเว็บที่น่าสนใจ
http://www.coolstation.com/wannasilp
ห้องวรรณกรรม
http://www.geocities.com/lekpage/klonindex.html
สุภาษิตพระร่วง
ห้องสมุดไทย ส่วนที่เกี่ยวกับวรรณคดี ซิ่งรวบรวมสุภาษิตพระร่วงทั้งหมดให้ศึกษาสืบค้น http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/proverb/proverb.htm
กาพย์เห่เรือ
นอกจากกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์แล้ว ยังสามารถค้นคว้าพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาว หวาน ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/boatsong/btsong10.htm
รามเกียรติ
วรรณคดีรามเกียรติ์ได้จัดทำเป็นฉบับออนไลน์โดยหอมรดกไทย
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/ramakian/index.htm
สามก๊ก
เว็บไซต์สามก๊ก เป็นการนำวรรณกรรมเรียบเรียงเล่าเรื่องตามลำดับเรื่องราว จากต้นฉบับเดิม พร้อมด้วยรูปภาพประกอบ
http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1235/samkok_main.html
พระอภัยมณี
วรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณี นำเสนอในรูปของการเล่าเรื่อง
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/8938/praRpai000.htm
ขุนช้างขุนแผน
หอมรดกไทยได้นำวรรณคดีขุนช้างชุนแผนมาเผยแพร่เช่นเดียวกับสุภาษิตพระร่วงและรามเกียรติ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/koonpan/koonpan.htm
พระราชนิพนธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนที่ปลุกใจให้รักชาติ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
http://2o3.154.104.10/service/mod/heritage/king/rama6/rama6.htm
บ้านภาษาไทย
กลุ่มบ้านภาษาไทย เป็นเว็บไซต์ในเครื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนช่าวที่น่าสนใจ
http://www.ku.ac.th/kuthai