สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวบรวมข้อมูลการศึกษาค้นคว้าด้านมานุษยวิทยา ดังที่องค์ที่ปรึกษา คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำรัสว่า "จุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งมวล มนุษย์จะได้เข้าใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจอันดี และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข"
http://www.sac.or.th/
ประวัติศาสตร์สโมสร
ประวัติศาสตร์สโมสรให้แนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงบทความวิชาการ ข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องต่างๆ ในประวัติศาสตร์มีเรื่องจากภาพในอดีต พิพิธภัณฑ์และวันนี้ในประวัติศาสตร์
http://siam.to/history410club

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งอื่นๆ ได้ http://shalawan.www2.50megs.com/
World Civilizations-อารยธรรมโลก
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington State University) ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอารยธรรมของโลกตั้งแต่ยุคโบราณ นอกจากนี้ยังมีบทเรียนที่เป็นห้องเรียนอินเทอร์เน็ต (Internet Classroom) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
http://www.wsu.edu/~dee/WORLD.HTM
History Channel
History Channel เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์หลายแขนง โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์การบันเทิง ประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ
http://www.historychannel.com/
เว็บไซต์ของกรมศิลปากร
ที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และโบราณคดีใต้น้ำ
http://www.moe.go.th/main2/wfad.htm

มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย เป็นแหล่งรวบรวมมรดกโลกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลมรดกโลกแต่ละแหล่ง นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกเป็นแหล่งมรดกโลก
http://www.geocities.com/thaiherritage
Thai History-ประวัติศาสตร์ไทย
" Thai History" นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบันและยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
http://sunsite.au.ac.th/thailand/thia%20his

ระบบข้อมูลวัฒนธรรมตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เว็บไซต์ในเครือกาญจนาภิเษกที่รวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html

วิถีไทย : ความรู้เรื่องชีวิตคนไทย
"วิถีไทย " เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในด้านต่างๆ ทั้งในแง่วัฒนธรรม การกินอยู่ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปะแขนงต่างๆ http://www.thaifolk.com

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เว็บไซต์นี้มีข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่จำแนกเป็นรายจังหวัดให้สืบค้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่สนใจ http://kanchanapisek.or.th/kp8

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทย
ผลงานของโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยนนทบุรี ที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ของไทยรวมถึงการละเล่น ประเพณี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง http://www.kularbnon.hsin.ac.th/skl/wattanas

เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้ได้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ให้รายละเอียดตามสภาพจริง
http://www.rs.psu.ac.th/

National Geographic Map Machine
เว็บไซต์ในเครือของเนชั่นนัลจีออกราฟฟิกให้ข้อมูลและเครื่องมือการศึกษาค้นคว้าด้านแผนที่ภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ
http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine

ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์
เว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรไว้อย่างครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
http://www.chula.ac.th/college/cps/thai/thailand%20data.html

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
"สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย" ให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.tei.or.th/

Greenpeace International
กลุ่มกรีนพีชนับว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เว็บไซต์ของกรีนพีชจะให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมความเคลื่อนไหวในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
http://www.greenpeace.org/

Infonations
" Infonations" จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาชาติต่างๆ ในโลกสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ http://www.un.org/CyberSchoolBus/infonation/e_infonation.htm
รัฐสภาไทย
ศึกษาค้นคว้าว่าด้วยระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กิจการรัฐสภาตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยได้ที่เว็บไซต์รัฐสภาไทย
http://www.parliament.go.th/
องค์การสหประชาชาติ
เว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ ที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การสหประชาชาติ
http://www.un.org/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนแผนงานโครงการและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
http://www.nesdb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลความรู้และบริการว่าด้วยสิทธิประโยชน์ กฎหมาย การส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ http://www.thaiconsumer.net/
National Council on Economic Education
เว็บไซต์แห่งนี้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
http://www.nationalcouncil.org/
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย
แหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้า เชื่อมโยงข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาจากแหล่งนี้ได้
http://mahamakuta.inet.co.th/
Thailand Bible Society
ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าพระคริสตธรรมคัมภีร์และความเคลื่อนไหวในกิจการของคริสตศาสนิกชนสามารถเรียกค้นได้จากเว็บไซต์แห่งนี้
http://www.thaibible.or.th/
Islam and Muslims in Thailand:เสวนาสยามิค
"สยามิค" เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
http://www.siamic.com/