กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม http://www.moste.go.th/
Scienec In School http://sis.nstda.or.th/
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา http://www.sci-educ.nfe.go.th/
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี http://www.ipst.ac.th/index.asp
Learning Network http://www.sin.org/
Mad Scienec Network http://www.madsci.org/
Explore Scienec.com http://www.explorescienec.com/
สำนักงานบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมพลังงาน http://www.energythai.net/

ชีววิทยา สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการดำรงชีวิต http://www.bdmthai.com/
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ http://www.biotech.or.th/
Exploring the Environment http://www.cotf.edu/ete
Living Thing http://www.fi.edutfi/units/life
การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต http://www.rb.ac.th/movingoflive
การย่อยอาหาร http://www.rb.ac.th/student/digestive
BioSuri http://www.phschool.com/biosurf
DNA for Dinner http://www.gis.net/~peacewp
The National Human Genome Research Institute (NHGRI) http://www.nhgri.nih.gov/
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาปะการัง http://www.move.to/coral

เคมี สารและสมบัติของสาร http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5
เครือข่ายความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุ http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/chemical
สาขาวิชาเคมี สสวท. http://www.ipst.ac.th/chemistry/main.html
General Chemistry Online http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101
Chem 4 Kids http://www.chem4kids.com/
Water Science for School http://ga.water.usgs.gov/edu
Functions http://www.standford.edu/~giassman/chem
เคมี สารและการเปลี่ยนแปลง http://k_mechem.thethai.net/

ฟิสิกส์ http://www.school.net.th/library/snet3
ฟิสิกส์ : แยกตามหัวข้อ http://www.school.net.th/education/physics-resourcess.php3
พลังงานกับชีวิต http://www.geocities.com/energyth
Zean - Physics http://www.geocities.com/ryuman%202000/physics2.htm
Visual Physics http://library.thinkquest.org/10170/main.htm?tqskip=1
Physics 2000 http://colorado.edu/physics/2000
PhysicsWeb http://physicsweb.org/TIPTOP
ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย http://www.teennet.chula.ac.th/index2.asp
Theater of Electricity http://www.mos.org/sln/toe/toe.html
Light - ว่าด้วยแสง http://library.thinkquest.org/28160/english/index.html
โครงสร้างอะตอม http://hello.to/chemku
The Particle Adventure http://particleadventure.org/


ดาราศาสตร์และอวกาศ NASA's Observatorium http://observe.ivv.nasa.gov/nasa/core.shtml.html
Planet Pals : Earth Zone http://www.planetpals.com/
ธรณีวิทยาไทย - Thai Geology http://fuel.egat.or.th/~prayat
Sea and Sky http://www.seasky.org/
EXploring Planets in the Classroom http://www.soest.hawaii.edu/SPACEGRANT/class%20acts
Earth and Space Science for K - 12 http://www.athena.ivv.nasa.gov/index.html
พระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์ http://thaiastro.nectec.or.th/royal
Solar System Online http://quest.arc.nasa.gov/sso/index.html
Deep Space Nebulae Photo Gallery http://deepapace.s5.com/
NASA Space LinK http://spacelink.msfc.nasa.gov/home.html
ดูดาว : Star Watching http://www.jobtopgun.com/star-watching/mainpage.htm
The Satellite Site http://www.thetech.org/exhibits%20events/online/satellite
Classifying Galaxies http://www.smv.org/hastings/galaxy.htm
Stephen Hawking's Universe
http://www.pbs.org/wnet/hewking