กองสุขศึกษา
กองสุขศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่เป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขศึกษาและดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
http://www.moph.go.th/eduhealth
การกีฬาแห่งประเทศไทย
แหล่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจข่าวสารและกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการกีฬาของประเทศ ทั้งกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
http://www.sat.or.th/

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขตลอดจนกิจกรรมการดำเนินงาน
โครงการต่างๆของหน่วยงาน
http://www.anamai.moph.go.th/

World Health Organization องค์การอนามัยโลก (WHO)
"องค์การอนามัยโลก" (WHO) เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย
ในระดับนานาชาติตลอดจนกิจการที่เกี่ยวข้อง

http://www.who.int/

เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน
เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน ทำหน้าที่เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
การป้องกันโรคตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

http://www.healthnet.in.th/

รู้เฟื่องเรื่องสุขภาพ
แหล่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องต่างๆ
http://www.members.tripod..com/rnpong

Olympic Museum
ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ความเป็นมาและพัฒนาการของกีฬาโอลิมปิกได้จากพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งนี้
http://www.nagano.olympic.org/
Sports Sites
" Sports Sites" เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร ด้านการกีฬาประเภทต่างๆจำนวนมาก
http://sportsite.virtualave.net/

Internet Health Library
ห้องสมุดดิจิตัลที่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกค้นได้อย่างกว้างขวาง
http://www.health-library.com/
ปัญหาสุขภาพ
เว็บไซต์ที่ให้ข้อแนะนำในการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ เช่น สุขภาพจิตส่วนบุคคลในครอบครัวและสังคม
http://ite.nectec.or.th/~elb/doctors
ศูนย์เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การดูแลรักษาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
http://www.thaigrasto.org/public

สายด่วนโภชนาการ
บริการแบบออนไลน์ของกรมอนามัยว่าด้วยการโภชนาการ การบริโภคอาหาร บริการสายด่วนตอบคำถามและ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านโภชนาการ

http://www.anamai.moph.go.th/nutri/hotline.htm

คลินิกออนไลน์
ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในทุกๆ ด้าน
http://www.clinic.worldmedic.com/main/index.php