การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อาชีพอิสระ-Archeep.com
เว็บไซต์แนะนำการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการหารายได้ในแขนงอาชีพต่างๆ
http://www.archeep.com/

เกษตรพอเพียง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมพร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีวิชาการที่เหมาะสมในการสร้างผลผลิต
http://www.thai.net/white

แนะนำอาชีพ
เว็บไซต์แนะนำอาชีพประเภทต่างๆในลักษณะของแนวทางการประกอบการ
http://introcareers.virtualave.net/

เรือนอาหารไทย
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอาหารไทย แนวทางการประกอบอาหารชนิดต่างๆ
http://www.geocities.com/Napa%20Valley/9248

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือE-commerce เป็นโอกาสในการแสวงหาอาชีพที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากธุรกิจการค้าและบริการได้ขยายตัวและแพร่กระจายในลักษณะไร้พรมแดน เว็บไซต์นี้จะเป็นช่องทาง
และแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์

http://www.ecommerce.or.th/

บนเส้นทางอาชีพการออกแบบ ตกแต่ง
เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ "Thailand Design" มีข้อมูลข่าวสารที่ให้แนวทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการการออกแบบ การตกแต่ง งานมัณฑนศิลป์ เครื่องเรือน(Furniture)ฯลฯ
http://www.geocities.com/designthai


เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท
แหล่งเรียนรู้วิชาสาขาคอมพิวเตอร์รวบรวมหนังสือแบบเรียนห้องเรียนเครือข่าย การสอนผ่านเครือข่าย สื่อการสอน
ตลอดจนกิจกรรมการศึกษาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

http://oho.ipst.ac.th/

เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต-Web-Based Learning
เว็บไซต์ของเนคเทคที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการซอฟ์แวร์ สื่อการเรียนการสอน
และแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

http://www.nectec.or.th/courseware

Thai Web-Based Instruction-บทเรียนอินเทอร์เน็ตออนไลน์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบออนไลน์ เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาอินเทอร์เน็ต
http://www.thaibwi.com/

สาระความรู้ของชาวมัธยมศึกษา-Thai Goodview
นอกจากเป็นแหล่งสาระความรู้ด้านการศึกษาแล้ว ยังเชื่อมโยงบริการห้องเรียนเครือข่าย ข่าวสารไอที ห้องสมุดดิจิตัล ฯลฯ
http://www.thaigoodview.com/

Compuseum:พิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์อเมริกัน
ศึกษาประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนพัฒนาการปัจจุบันได้
จากพิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์แห่งนี้

http://www.compustory.com/

ไทย ไอ ที-ศูนย์ข้อมูล ไอที
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://thaiit/hypermart.net

QUICK-ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเว็บไซต์
Quick เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับครูและนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูล(Information Skills) ให้สามารถตรวจสอบแยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของเว็บไซต์
http://www.quick.org.uk/menu.htm
The Great Satellite Search-สืบค้นจากดาวเทียม
กิจกรรมโครงงานฝึกการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ ประกอบด้วย แผนการสอนสำหรับครูในเรื่องเทคโนโลยี การสำรวจอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
http://www.exploratorium.edu/learning_studio/satellite/sat.html

E-Pals-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนในแบบต่างๆ ทั่วโลก
ด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

http://www.epals.com/

Intercultural E-mail Classroom Connection
เชื่อมโยงการศึกษาต่างวัฒนธรรมด้วยห้องเรียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันมีครูไม่ต่ำกว่า 7,000 คน ใน 82 ประเทศ
ร่วมอยู่ในกิจกรรมของเว็บนี้

http://www.iecc.org/

E-learning
การเรียนรู้ออนไลน์ประกอบด้วยการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนห้องสมุด แหล่งสืบค้น การทดสอบและเครือข่ายการศึกษา
http://cai.au.edu/home.html
กระดานดำออนไลน์
เว็บไซต์ที่ให้การศึกษาและความเพลิดเพลินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://thesuay.virtualave.net/kradandum1.htm

Web Teacher Tutorial
เว็บไซต์แหล่งความรู้สำหรับครูเกี่ยวกับการใช้งานเว็บตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น การใช้ Web Browsers และแบบฝึกประเภทติวเตอร์หลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีชุดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับครู
http://www.webteacher.org/winexp/indextc.html

GirlTECH:ช่วยให้ผู้หญิงสนใจคอมพิวเตอร์
มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้หญิงไม่ค่อยสนใจคอมพิวเตอร์เท่าผู้ชาย เว็บไซต์นี้จัดทำขั้น เพื่อเสนอวิธีการส่งเสริมให้ผู้หญิงสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นสำหรับครูใช้เป็นแนวทางจัดการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนหญิง
http://math.rice.edu/~lanius/club/girls.html
The Alphabet Superhighway
"The Alphabet Superhighway " ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้อย่างรอบด้านของนักเรียนเพื่อสร้างความรู้โดยผ่านการค้นคว้าทำกิจกรรมออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

http://www.ash.udel.edu/ash

Learn Online:มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดน
Learn Online แหล่งรวมความรู้วิชาการด้านอินเทอร์เน็ต มีรายวิชาสำหรับให้บริการแบบออนไลน์
http://www.learn.in.th/main.html

Internet Science and Technology Fair
รายการส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มีอุปกรณ์ สนับสนุนครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้สามารถผนวกการใช้อินเทอร์เน็ตและการวิจัยเข้าไปในกระบวนการหลักสูตร
http://istf.ucf.edu/

Future Kids
"Future Kids" เสนอแนวทางหลักสูตรด้านเทคโนโลยีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียน
http://futurekids.com/
การเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง
เว็บไซต์ที่มี การเรียนการสอน โดยเน้นเนื้อหา หลักสูตร ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
http://www.onlinetraining.in.th/
thaiCAI
แหล่งความรู้เกี่ยวกับ Macromedia Authorware, CAI และ e-Learning
http://www.thaicai.com/


การออกแบบและเทคโนโลยี
Design and Techonlogy Education
เว็บไซต์ที่จัดทำสำหรับครูผู้สอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเสอนแนะประเภท "ช่วยทำการบ้าน" เนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ หุ่นยนต์ การวิเคราะห์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สไตล์ซีต(Style Sheet) และโครงงาน
http://www.teachercenter.com/D&T/indexms.htm

VALues In Design And Technology Eduaction
เป็นเครืข่ายอิสระของครูและนักการศึกษาที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษาด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสาระส่วนมาก
ประกอบด้วยประเด็นเรื่องหลักสูตร แหล่งทรัพยากรออนไลน์ด้านการออกแบบและเทคโนโลยี และบทความ

http://www.data.org.uk/values/index.htmVALIDATE(Values%20In%20Design%20And%20Technology%20Education)
Design and Technology
หน้าการศึกษาของบีบีซี(BBC)เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีมีสาระสำคัญจำแนกเป็นวิชา เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการอาหาร กราฟฟิก
เทคโนโลยี สิ่งทอ ระบบและการควบคุม ฯลฯ

http://www.bbc.co.uk/education/gcsebitesize/design_and_technology/index.shtml

Design and Technology Section
สมาคมการศึกษาเทคโนโลยีนานาชาติ จำทำ"Design and Technology Section"สำหรับกลุ่มผู้สนใจและเห็นความจำเป็นว่าการเรียนรู้เรื่องการออกแบบเป็นส่วนสำคัญที่ต้องผนวกอยู่กับการศึกษาด้านเทคโนโลยี เพราะ กระบวนการออกแบบทำให้นักเรียนได้นำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้งานมาบูรณาการได้อย่างมีคุณค่า
http://www.tcnj.edu/~dtsect
Design and Technology Online
การออกแบบเทคโนโลยีออนไลน์ มีเนื้อหาสาระสำหรับค้นคว้าเรียนรู้ในเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์การบรรจุภัณฑ์อาหาร สิ่งแวดล้อม โครงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
http://www.dtonline.org/
Le Webstore:แฟชั่น การออกแบบ เทคโนโลยีสไตล์ฝรั่งเศส
Le-Webstore.com เป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ให้สาระและแบบอย่างด้านแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับทั้งในด้านการออกแบบ
และเทคโนโลยีที่ใช้

http://www.anatomique.com.fr/webstore/internet-fashion-design-technology/index_us.html


งานประดิษฐ์
web DIY (Do-It-Yourself) Arts & Crafts http://www.sangsan.net
รวมงาน Handmade วีธีทำ-วัสดุ ทั่วไทย http://www.thaidoit.com
web เพื่อการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ http://come.to/CANDOIT
web ของห้างตั้งฮั่วเส็ง สำหรับผู้ที่สนใจด้าน งานฝีมือ http://www.tanghuaseng.com/p-craft.htm
ศูนย์รวมงานฝีมือของคนไทย http://www.smilehand.com
Web อุปกรณ์ปักสำเร็จรูปแบบ 3 มิติ http://needle-world.hypermart.net
Cross stitch online and auction from around the world. http://www.xstitches.com
CartoonStitch.com ครอสติชลายการ์ตูน http://www.cartoonstitch.com
thaixstitch.com ร้านครอสติช ออนไลน์ http://www.thaixstitch.com
แหล่งรวม Cross stitch ลายสวย ๆ จาก Art & Technology Co.,Ltd http://www.pinn-stitch.com
Cross stitch kits ... pa - aa http://www.prettyneedle.com
พบกับชุดปักครอสติชรูปแบบใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน http://www.gift-a-stitch.com
ร้านงานปักครอสติช online http://www.thaineedlework.com
ครอสติช ชุด ผังลาย อุปกรณ์ ในและต่างประเทศ http://www.1stitch.com
ร้านครอสติชออนไลน์ http://www.thai-d.com/crosstitch
โลตัส ครอสติช http://lotuscrossstitch.hypermart.net
ศูนย์ถักนิตติ้ง "เดอะนิตติ้งเฮ้าส์" http://www.knittinghouse.com
การถักโครเชร์ โดยคุณอ้อ http://www.geocities.com/Paris/Promenade/3736
สอนทำผ้าบาติก http://lumtaan.hypermart.net/batic/batic.html
การปั้นดอกไม้จากดินญี่ปุ่น http://nitaflorist.hypermart.net
ศูนย์ดอกไม้หัตถกรรมจาก ดินญี่ปุ่น ดินไทย http://www.jeeshop.com
อาหารจิ๋ว (ชุดน้ำพริกปลาทู) : อัศจรรย์งานฝีมือไทย http://server36.hypermart.net/homesweet
อาหารจิ๋ว อัศจรรย์งานฝีมือ ราคาไม่แพง http://www.geocities.com/thaiminifood
เครื่องปั้นดินเผา : ของขวัญ, ของที่ระลึก, ของชำร่วย http://thai.to/dinphun
แจกัน กระถางต้นไม้ เซรามิก http://www.praphan.com
กระดานข่าว เรื่องราวเกี่ยวกับเทียน http://candleboard.hypermart.net
เทียนเจล เทียนหอมหลายรูปแบบ http://www.charmingmall.com/bisupp
ที่คั่นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค สไตล์ Modern Handicraft http://www.geocities.com/item4rest
การสลักลายกระจก แก้ว หรือเซรามิค ทำเป็นงานอดิเรกหรืออาชีพเสริมได้ http://www.gmcproduct.com
การ์ดแบบ pop up ไอเดียการ์ดที่หลากหลาย (วันเกิด แต่งงาน ความรัก) http://ligernpops.homepage.com
แหล่งข้อมูล วิธีการทำตุ๊กตาผ้า http://www24.brinkster.com/bearandbuddy
101 ไอเดีย http://101idea.hypermart.net
108 วิธีห่อของขวัญ http://www.geocities.com/giftpack2000
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว http://www.vanneeflora.siampc.com
Patty Flora.com ดอกไม้จากการปั้น http://www.pattyflora.com
การทำเทียน จาก Idea to Hand http://www.ideatohands.com
ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก http://www.thaigamemedia.com/index2.html
การเย็บปักถักร้อย http://www.thaixstitch.com/tutor.html
เครื่องหอมไทย http://se-ed.net/thainana