ทัศนศิลป์
Rama 9 Art
ศูนย์รวมข้อมูล พิพิธภัณฑ์ ผลงานศิลปะ ตลอดจนศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
http://www.rama9art.org/
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะในประเทศไทย
เผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปะในประเทศไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ บรรณานุกรมศิลปะออนไลน์ ฐานข้อมูลภาพศิลปะ
http://www.era.su.ac.th/
จิตรธานี
ให้ความรู้ด้านจิตรกรรมไทย รวมภาพวาดจิตรกรรมไทย รายงานข่าวสารศิลปะ
http://www.jitdrathanee.com/
ศิลปะไทย
บอกประวัติความเป็นมาของการวาดภาพศิลปะไทย รวมภาพวาดลายไทยให้ชมบอกประวัติความเป็นมาและผลงานของศิลปินไทยแขนงการวาดภาพศิลปะไทย รวมทั้งสองเกี่ยวกับวิธีการวาดภาพลายกนก
http://www.bangkokpost.com/silpathaifiles
Thai Art
แหล่งค้นคว้า เผยแพร่ ความรู้ผลงานด้านศิลปะ เช่น ช่างศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม
http://www.geocities.com/Athens/Forum/5501
ครูศิลปะ
เว็บไซต์สำหรับครูผู้สอนศิลปะที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความชำนาญการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
http://www.kroo-silpa.8m.com/
ArtsEdNet
เครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนศิลปะระดับโลกที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและนักการศึกษาศิลปะทั่วโลก
http://www.getty.edu/artsednet
Thai Art Net
แหล่งรวมผลงานศิลปะและศิลปินของไทย http://www.thaiartnet.com/
Arts Connect Ed
เครือข่ายเชื่อมโยงการศึกษาด้านศิลปะมีบริการค้นคว้าห้องสมุดศิลปะ แกลเลอรี่ และการจัดการเรียนการสอน
http://www.artsconnected.org/
Artcyclopedia
สารานุกรมศิลปะที่รวบรวมข้อมูลด้านศิลปะประเภทต่างๆ ทั่วโลก จำแนกตามยุคสมัย ลักษณะผลงาน พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ ศิลปิน ฯลฯ
http://www.artcyclopedia.com/

ดนตรี
เครื่องดนตรีไทย
แนะนำเครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆ เช่น ดีด สี ตี เป่า ตลอดจนบทเพลงไทย
http://203.154.104.10/service/mod/herritage/nation/musical
ดนตรีไทย-ศูนย์สังคีตศิลป์
แหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทย ประวัติเพลงไทย และบทเพลงจำนวนมาก
http://www.dontrithai.com/
ไทยคิด
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยมีโปรแกรมบทเรียนดนตรีไทยให้ฝึก เช่น ระนาด ขิม ตลอดจนการฟังเพลงไทย
http://www.thaikids.com/
โหมโรง
แหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทย บทร้องเพลงไทยเดิม และศาลาเพลงไทย
http://fly.to/homerong
ดนตรีไทย-รวมความรู้ด้านดนตรีไทย
แหล่งรวมความรู้ด้านดนตรีไทย บทเพลงไทย
http://www.geocities.com/dontreethai
ล้านนาปันนา
ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี เครื่องดนตรี บทเพลงล้านนา ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา
http://www.thai.net/lanna20
World Music Portal: เว็บท่าสู่ดนตรีโลก
แหล่งสืบค้นข้อมูลด้านดนตรีทุกประเภทของโลกทั้งลักษณะ ประเภทดนตรี เครื่องดนตรี คีตกวี ฯลฯ
http://www.worldmusicportal.com/
Music Eeucators Web Portal
เว็บท่าสำหรับครูแบละนักการศึกษาด้านดนตรี มีบริการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาวิชาดนตรี
http://musiceducator.org/
The Music Room
ห้องดนตรีที่ให้สาระจำแนกประเภทของดนตรีตามยุคสมัย
http://www.empire.k12.ca.us/capistrano/Mike/capmusic/music_room/themusic.htm
The Symphony
รวบรวมสาระความรู้ที่เน้นดนตรีคลาสสิกทั้งประวัติความเป็นมาคีตกวี และผลงานที่มีชื่อเสียง
http://library.thinkquest.org/22673/index.html?tqskip=1

นาฏศิลป์และการแสดง
นาฏศิลป์ไทย
ส่งเสริมความรู้และให้การศึกษาด้านนาฏศิลป์ การรำไทย
http://www.thaidances.com/

อนุรักษ์ไทย-แหล่งรวมมหรสพ
แหล่งข้อมูลความรู้ด้านดนตรีนาฏศิลป์ การแสกงของไทยหลายแขนง เช่น โขน ละคร หุ่นกระบอก ตลอดจนมหรสพต่างๆ ของไทย
http://siam.to/anurakthai
Great Performances-Dance in America
แหล่งรวบรวมข้อมูลศิลปะการแสดงของสหรัฐอเมริกา
http://www.pbs.org/wnet/freetodance

ศิลปินแห่งชาติ
เว็บไซต์วิถีไทยมีข้อมูลศิลปินแห่งชาติทุกแขนง ผลงาน พร้อมประวัติและภาพประกอบตั้งแต่ปีแรกถึงปัจจุบัน
http://www.veteethai.com/national_artist