กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มาเรียนลูกเสือกันเถอะ
การฝึกสัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/pechburi/apasara_aroonmeesri/index.html

วันลูกเสือแห่งชาติ
ประวัติลูกเสือโลก คำปฏิญาณลูกเสือ กฏลูกเสือ
http://www.geocities.com/lekpage/scout.htm
ลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ วิธีการลูกเสือ การประชุมกอง การอยู่ค่ายพักแรม
http://www.geocities.com/thaiscout2001/
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ประวัติลูกเสือไทย คณะลูกเสือแห่งชาติ ประเภทลูกเสือ
http://www.scoutthailand.org/
ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด
ความเป็นมาของยุวกาชาด การจัดกิจกรรม
http://www.redcrossyouth.com/
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพนักเรียน สกก.สป.
http://www.moethaiteen.com/
วันยุวกาชาดไทย
27 มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันยุวกาชาดไทย
http://www.redcross.or.th/pr/pr_news.php4?db=3&naid=402
ค่ายภานุรังษี
ทำความรู้จักกับค่ายภาณุรังษี ที่พักในค่าย แผนที่เส้นทางในค่าย
http://www.geocities.com/panurangsi/
http://www.charuaypontorranin.com/
http://www.charuaypontorranin.com/
สภากาชาดไทย
เครือข่ายสภากาชาดไทย
http://www.redcross.or.th/job/index.php4?page=3
สำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา (สนก.)
The Bureau For Innovation Development in Educational (BIDE)

http://inno.bed.go.th/
สถาบันพัฒนาอัจฉริยะภาพ (Gift and Talented Development Center )
http://www.thaigifted.com/
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment) แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)
http://www.nsm.or.th/thai/index.php
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
เว็บ สำหรับคนพิการเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ สามารถรับรู้ถึงข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ ที่เป็นประโยชน์
http://www.nectec.or.th/atc/product_iwriter_t.php
พุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑. วิชาธรรมรวมทั้งวิชาศีลธรรม ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาต่างๆ และปรัชญาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
๒. วิชาประวัติพระพุทธศาสนา
๓. วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

http://202.28.52.46/~sunday/htmlfile/curriculum.html
ไอ-ติวเตอร์ เน็ท
ผู้ให้บริการ การศึกษา แบบออนไลน์ สำหรับชั้น ประถมศึกษา
http://th.i-tutor.net/
โรงเรียนพัฒนาการเด็ก
แนวคิดใหม่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
http://www.childthai.org/cic/c328.htm

ThaiParents.net
แนวทางการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเด็ก
http://www.thaiparents.net/articles/title.php?t=51