โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 131 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel.038-808991-2 Fax.038-614707
         
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2553  
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
  1. ด้านสถานศึกษา     1.ด้านสถานศึกษา
  2.ด้านผู้เรียน™     2.ด้านผู้เรียน
  3.ด้านการบริหารงานวิชาการ     3. ด้านการบริหารงานวิชาการ
  4. ด้านการบริหารจัดการ     4. ด้านการบริหารจัดการ
  *รายงานประเมินตนเอง ปี 2553     * รายงานประเมินตนเอง ปี 2554
         
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกาา 2555  
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
  1. สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา     1. สถานศึกษา
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน     2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
  3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ     3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
  4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน     5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน
         
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกาา 2557  
สารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกาา 2558
  1. สถานศึกษา     1. สถานศึกษา
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน     2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
  3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ     3. สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ
  4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
  5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน     5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน