โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง : 131 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000    Tel : (038) 808991-2    Fax : (038) 614706

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2551

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของเด็กชายสุภาค ตรีพาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูกาญจนา วนิชรัตน
2
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคนงาน
ม.วรศักดิ์ ชูเชิด
3
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูวรรณา มากะ
4
การพัฒนาการอ่านคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูสุชาดา งามเสงี่ยม
5
การส่งเสริมทักษะการวัดและทักษะเรขาคณิต เรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยการปฏิบัติจริง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม.เรวิทย์ วงเวียน
6
การส่งสารสนเทศในรูปแบบเกมส่งเสริมทักษะด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ครูนารี ชมเกษร
7
การฝึกสมาธิก่อนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับอนุบาล 2 ( 6 ห้อง )
ครูเทียมใจ คุ้มคูณ
8
การใช้เส้นในการเขียนแบบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.สมชาย วัฒนศิร
9
การจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย
ครูปราณี เกตุแก้ว
10
ศึกษาความเป็นครูมืออาชีพของครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.สุชาติ ต.วิเชียร
11
โจทย์ปัญหาการคูณอย่างง่าย
ครูขวัญหทัย โฉมจันทร
12
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาอังกฤษจากนิทานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูนวลลักษณ์ อ้นขวัญเมือง
13
การพัฒนาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูศรีนวล ต.วิเชียร
14
การใช้รูปแบบการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูภัทรานิษฐ์ ธรรมศิริรักษ์
15
ศึกษาความเสียสละในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูนงลักษณ์ ต.วิเชียร
16
การสำรวจการใช้จำนวนข้าวสารของแต่ละร้านค้า
ครูสุดใจ สังข์เสน
17
การใช้แบบฝึกเพิ่มทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนวิชา Social Studies ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูทิพรัตน์ รัตตะมาน
18
การศึกษาสาเหตุนักเรียน เรียนดีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูมาริสา สิงหพันธุ์
19
ผลของการฝึกการประสานงานระหว่างมือและตาของเด็กปฐมวัย
ครูมาติกา สร้อยทอง
20
การศึกษาพฤติกรรมของเด็กชายธนวัฒน์ ฉายา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูจินดาภรณ์ อุปการ
21
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูสมคิด เจริญหิรัญ
22
ความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การสนทนาประกอบกิจกรรมการอ่าน อนุบาล3/5
ครูทิพวรรณ กอเซ็ม
23
การประเมินผลการทำงานของคนงาน งานซ่อมบำรุง
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ
24
ความพึงพอใจในการให้บริการของห้อง Stationery
ครูเพชรรินทร์ นุชเทศ
25
ความพึงพอใจของผู้ปกครองด้านการบริการรับเงิน -จ่ายเงินและบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ครูวิภา ประสิทธิ์สุข
26
การสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูปรียานุช สว่างศร
27
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของเด็กปฐมวัยด้วยการวาดภาพระบายสี
ครูเสาวนิจ จันพางาม
28
การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการอ่าน
ครูกุหลาบ สอาด
29
การใช้แบบฝึกการลบเลขเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการลบเลขของเด็กชายชาญวิทย์ จุ้ยกลิ่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5
ครูปรินยา ฟุ้งพิทักษ์
30
การแก้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นายชัยยุทธ์ เปียเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูเนาวรัตน์ ภิญวัย
31
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่องานกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.เชาวยุทธ ศรีสวัสดิ์
32
การใช้วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนในวิชาสังคมศึกษา ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูอิศรางค์ ฤทธิเดช
33
การฝึกสมาธิเบื้องต้นของครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. นันทวัจน์ จันพางาม
34
การพัฒนาความสามารถในการใช้ Present Simple Tense ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวีรยา ศรีชุมพล
35
การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของนักเรียนชั้น ม.2
ม.จำนงค์ กองเส็ง
36
การใช้เสียงดนตรีประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์และฝึกการพูดเพื่อพัฒนากิจกรรม
ครูกาญจนา สุทธิธางกูร
37
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูพูลสุข พจน์ศิริ
38
การจัดสวัสดิการให้ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. มาโนช เกิดสว่าง
39
การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.2/3
ครูอังคณา ศรีประเสริฐ
40
การใช้แบบฝึกเกี่ยวกับการใช้ Plural Nonus เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูสุวิมล จิราทิวัฒนากุล
41
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องโดยใช้กิจกรรมการอ่านสะกดคำ
ครูสิริพร คอนหน่าย
42
การสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยองที่มีต่อวารสารของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. รังสรรค์ ,ม.สราวุธ
43
การปวดท้องของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา
ครูกุสุมา นันทะวงษ์
44
การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนามของนักเรียนชั้น อนุบาล 3/4
  ครูเกษร แก้วประดิษฐ์
45
การแสดงออกของนักเรียน
ครูยุพิน ชุมแวงวาปี
46
การพัฒนานักเรียนปฐมวัยในการรู้จักสีโดยใช้เกมส์ไม้หนีบมหัสจรรย์
ครูสิรินุช ทัตตะพันธุ์
47
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวรกานดา เกียรติธนกูล
48
การใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำพัฒนาการอ่านของเด็กชายพชร ชาญเชิงพานิช
ครูนิภาวรรณ สีขาว
49
ส่งเสริมทักษะการสังเกตโดยใช้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาล 1/4
ครูมัณฑนา จันทร์เพ็ชร์กุล
50
การส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูสายทิพย์ นิยม
51
การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครูสำราญ เมียงมาก
52
การพัฒนาการขียนคำให้ถูกต้อง
ครูละเอียด ลาภเวที
53
ใช้เกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กที่มีความบกพร่องด้านจำนวนเลขกรณีศึกษาของ ด.ช.นนตกานต์ ด้วงยศ
ครูสายตา สีจันทร์
54
การพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรม
ครูสุภัทรา รัตนกูล
55
หนังสือ General Knowledge
ครูสุวรรณี ฉลองธรรม
56
การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูอังคณา ลีจิตรจำ
57
ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิดส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ครูชนิดา จันทร์บัว
58
การใช้แบบฝึกการอ่านเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของเด็กชายวรลัญช์ ชัยเบศร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูธนวดี คุณรักษ์
59
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยแบบสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /1
ครูธัญยธรณ์ ศรีประมงค์
60
การพัฒนาความสามารถในการใช้ Verb to be และ Verb to have
ม. ชัยนรินท์ ศรีประมงค์
61
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ระหว่าง Bและ D ของนักเรียนป.2/1
ครูถนอมนวล วงษ์วาท
62
การพัฒนาขั้นพื้นฐานในด้านการอ่านสะกดคำของเด็กชายธุวพัส แสนดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูมัตติกา ฉัตรเงิน
63
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม. นิวัต ศักดิ์สิทธิ์
64
การปลูกฝั่งค่านิยมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1/3
ครูสุธี จันทร์พราหมณ์
65
การศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ครูศุภามาส สนิทนาน
66
ความพึงพอใจในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูยุพิน ศักดิ์สิทธิ์
67
การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือของเด็กชายริว เสริมโสภณโดยแบบฝึกพิเศษที่ครูกำหนดขึ้น
ครูปิยะนุช คำม่วง
68
การศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาการบวก-การลบ ในวิชา Mathematics ของเด็กชายณัฐสิทธิ์ โพธิ์งาม
ครูนันทวัน มนต์ประสิทธิ์
69
การปรับพฤติกรรมการไม่สนใจเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูอุสนีย์ เทพวิเชียร
70
การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ม. สมยศ สุขาล
71
การพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษาโดยใช้เพลงตามแผนจัดประสบการณ์
ครูมัลลิกา ทรัพย์คง
72
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม. จำรูญ บรรเทิงสุข
73
การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/3
ครูอำพร เงินโต
74
การแก้ปัญหาการคัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษของเด็กชายจิรพนธ์ หนูเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูวัณย์สการณ์
75
การใช้วิธีการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกหัดจากสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงตัวอักษรท้านคำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ed (Regular verbs) ของ นักเรียนในชั้น ม.6/3
ครูยุพาวดี ทองคำ
76
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่องานทะเบียนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ
77
ศึกษาการปฏิบัตืงานธุรการ - การเงิน ตามแนวคิดเห็นของบุคคลภายนอกโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูณัฐรดา แสนใหม่
78
การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเด็กชายพลอธิป พิศภา
ครูเยาวลักษณ์ โทณผลิน
79
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
ครูนงนุช วรเวช
80
การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้สื่อชุด สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4,3/6
ครูภัทรินทร์ โพธิ์งาม
81
เสริมทักษะการฝึกพิมพ์ดีดโดยการใช้แบบฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาการพิมพ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูเนตรดาว ชีพสมทรง
82
เสริมสร้างพฤติกรรมของนักเรียนในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูนิอร แสงสุขา
83
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ค่ายเพื่อนมงฟอร์ต
ครูบัวแดง เกษมสุข
84
ความพึงพอใจของร้านค้าภายนอกที่เกี่ยวกับการให้บริการงานการเงินจ่ายของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวาสนา นิจมหา
85
การไม่ทำการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ม.สมชาย ธนสายสัมพันธ์
86
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรมระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. สุเทพ ทองขาว
87
ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงื่อนไขจากผลการกระทำเพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นม.3/2
ครูศิริรัตน์ ไทยแสน
88
การใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกพัฒนาการบวกการลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูกาญจนา สารมาคม
89
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน
ครูประภาพันธุ์ ไชยศรี
90
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง การมีวินัยโดยการเล่านิทานและเล่นเกม
ครูลาวัณย์ แสงผ่อง
91
การศึกษาพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดทักษะคณิตศาสตร์ด้านการคูณและการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูนันทนา รัตนศรี
92
การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบบรรยายและการสอนแบบการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์
ครูเยาวลักษณ์ บรรเทิงใจ
93
การศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกฑณ์มาตรฐานที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม. สมชาย แบมขุนทด
94
แก้ปัญหาการค้างส่งงานรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูมลิวัลย์ ศรีกุล
95
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียน ป.5 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ครูพิมพา ทองขาว
96
การนำกระบวนการทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูดวงเดือน พัฒนภูทอง
97
การพัฒนาคุรธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูวลัยพร กองเส็ง
98
การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ม. มาโนช พรหมจรรย์
99
การเรียนรู้แบบค้นคว้าหาความรู้จาก Internate
ครูจรรยา นิลรดางกูร
100
สำรวจความพึงพอใจการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของบุคลากร
ม. วสันต์ จันทรเสนา
101
การศึกษาการส่งงานและการทำงานในวิชาMathematics
ครูพิชชา สกนธวัฒน์
102
การใช้การสอนแบบModeling เพื่อพัฒนาทักษะวิชา General Science in English ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3
ม. ปริญญา ปริญญาพล
103
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน
ม. บัลลังก์ เสืองามเอี่ยม
104
ปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ม. ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์
105
การส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูดวงจันทร์ สมคะเน
106
การสร้างบทเรียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยป.4
ครูปราณีต ศรีรัตนโช
107
การพัฒนาผู้เรียนด้วยการอธิบายและชี้แนะ
ครูวาศนา แสงกาวิน
108
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูจิรฐา กิจเจริญ
109
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. สมหวัง อภิธรรมภูษิต
110
การใช้โปรแกรมฝึกเมาส์แก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูปัณฑารีย์ มั่นนุช
111
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม(วรรณคดีมรดก)นักเรียน ม.5/3-4
ครูภัณฑ์พิศ มหาสัทธา
112
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยองต่อการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา
ครูชลธิชา บุญเลี้ยง
113
การฝึกปฎิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานนนักเรียนระดับชั้นป.6
ครูจุฑามาศ เสมามอญ
114
การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม. เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม
115
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประถมสึกษาปีที่ 5/2์
ครูกรรณิการ์ โพธิ์วงศ
116
สำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ
117
สำรวจความเข้าใจของนักเรียนในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูชุติกาญจน์ หว้าปราง
118
การปรับพฤติกรรมการรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูศุภนุช วิสุทธิวรรณ
119
การสร้างบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น
ม. จักรกฤษณ์ อินโพ
120
การใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียนฯ
ครูรุ่งตวัน โพธิ์ไทร
121
การใช้เกมจับคู่โครโมโซมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูอุมาพร แก้วทอง
122
การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบบรรยายกับวิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูอรอุมา ฟุ้งขจร
123
การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการอ่านของเด็กชายจิรพนธ์ หนูเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูนาตยา พลงาม
124
การจัดกิจกรรมการสอนแบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูเรณู อภินันธวัชพงศ์
125
การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือของเด็กชายริว เสริมโสภณโดยแบบฝึกพิเศษที่ครูกำหนดขึ้น
ครูปิยะนุช เนาวรัตน์
126
การสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวีรยา สุขาล
127
การพัฒนาทักษะการเรียนกีต้าร์คลาสสิคเบื้องต้น
ม. อนวัฒน์ สารพัฒน์