โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง : 131 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000    Tel : (038) 808991-2    Fax : (038) 614706

 

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2549

 

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ( ด.ช. ศุภวิชญ์ จตุภุช )
ครูกาญจนา (ว) 
2
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคนงาน
ม. วรศักดิ์
3
พัฒนาทักษะการเขียนสรุปเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูวรรณา
4
การพัฒนาการอ่านคำของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูสุชาดา
5
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนและความประพฤติของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 5 คน
ม.เรวิทย์
6
ผลการใช้คำถามปลายเปิดของครูและผู้ปกครองมีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/3
ครูนารี
7
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่ไม่รับประทานอาหารโดยใช้นิทาน
ครูเทียมใจ
8
การใช้เส้นในงานเขียนแบบชั้น ม.3
ม. สมชาย (ว)
9
พัฒนาการทางการพูดที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์ของเด็กชายธนพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์
ครูปราณี
10
สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม. สุชาติ
11
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยของ ด.ช. รัฐพล อัลลอยสเปคบาเดอร์
ครูพิมพ์นิภา
12
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 1
ครูนวลลักษณ์
13
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ ด.ช. ธนวัฒน์ ฉายา นักเรียนชั้น ป.3/2
ครูศรีนวล
14
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นป.4/5
ครูภัทรานิษฐ์
15
ศึกษาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูนงลักษณ์
16
การแก้ปัญหานักเรียนผลสัมฤทธิ์ในวิชา Social Studies ต่ำ
ครูทิพรัตน์
17
ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2546
ครูมาริสา
18
การศึกษารายกรณี ด.ช. ภูมิกิตติ์ วิทยางกูร (ป.3/2)
ครูจินดาภรณ์
19
การพัฒนากระบวนการคิดกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้น ป. 6 โดยใช้แบบทดสอบกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ครูสมคิด
20
ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาได้ตามวัย ระดับปฐมวัย
ครูทิพวรรณ์
21
ความพึงพอใจในการให้บริการ Stationery
ครูเพชรรินทร
22
ศึกษาปัญหาการชำระเงินค่าเล่าเรียนล่าช้าของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวิภา
23
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ครูเสาวนิจ
24
แก้ปัญหาการอ่านของ ด.ช. ศรัณย์ พาสนาโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูปรินยา
25
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนายจิรายุ ลิมตี๋ และนางสาวชไมพร พงษ์ดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูเนาวรัตน์
26
การสร้างสมาธิในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. นันทวัจน์
27
การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำนามนับไม่ได้
ครูวีรยา (ศ)
28
การพัฒนาผู้เรียนกับการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 3 (The problem of Reading English in The Secondary school )
ม. จำนงค์
29
การเปรียบเทียบกิจกรรมสร้างสรรค์ประกอบเสียงดนตรีเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย
ครูกาญจนา (ส)
30
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนม.ปลาย
ครูพูลสุข
31
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ม. มาโนช (ก)
32
การพัฒนาการอ่านทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูอังคณา (ศ)
33
การแก้ปัญหาการจดจำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งภายในห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1
ครูสุวิมล
34
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธีโดยใช้กิจกรรมลีลามือของ ด.ช.ชาคริต ศรีสมบัติอนันต์
ครูสิริพร 
35
การพัฒนาทักษะการวาดภาพด้วยเส้นลีลามือ
ครูมาติกา
36
การแก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาไทยในระดับปฐมวัยอนุบาล 3/4
 ครูเกษร (ก)
37
การพัฒนานักเรียนที่มีสมาธิสั้นในการเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์
ครูยุพิน (ช)
38
การพัฒนานักเรียนปฐมวัยในการนับเลขโดยใช้การเล่นเกม
ครูสิรินุช
39
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวรกานดา
40
การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1
ครูนิภาวรรณ 
41
พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจและสังคมด้วยการจัดกิจกรรมกลางแจ้งชั้นอนุบาล 1/4
ครูมัณฑนา
42
การส่งเสริมการอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ครูสายทิพย์
43
การศึกษาสาเหตุและปัญหาที่ทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ครูสำราญ
44
การฝึกทักษะพัฒนาการเขียน
ครูละเอียด
45
พัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงโดยใช้ศิลปะการปั้น ด.ช. กฤตไชย ทองขาวอ่อน
ครูสุภัทรา
46
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ด.ช. กวินภพ เกษนาค โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
ครูสุวรรณี (ฉ)
47
การใช้วิธีสอนแบบกิจกรรมจรวดขวดน้ำ เพื่อพัฒนาการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในระดับ ม.2/2
ครูอังคณา (ล)
48
แก้ปัญหาการอ่านของ ด.ช. ปภังกร กึกก้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูสุคนธ์
49
การพัฒนาการอ่านภาษาไทยแบบสะกดคำ
ครูธัญยธรณ์
50
การพัฒนาขั้นพื้นฐานในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของเด็กชายธัชชัย ยอดมิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูมัตติกา
51
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน(อ้วน) มีสมรรถภาพทางร่างกายต่ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม.นิวัติ
52
การจัดกิจรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟัง ความมีนัยจากการเล่านิทาน เกม ระดับปฐมวัยชั้น อ.1/3
ครูสุธี
53
การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
ครูฉายพรรณ
54
ความพึงพอใจกับการเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.6/1
ครูยุพิน (ศ)
55
การใช้แบบทักษะการอ่านเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของ ด.ช. ชานน นากวิกรัย นักเรียนชั้นป.1/1
ครูปิยะนุช (ค)
56
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชา Mathematics นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครุนันทวัน
57
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูอุสนีย์
58
การพัฒนาการฝึกทักษะการว่ายน้ำป.1
ม.สมยศ
59
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ม.จำรูญ
60
การพัฒนาการเสริมความพร้อมทางด้านกล้ามเนื้อมือโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
ครูมัลลิกา
61
การใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูอำพร
62
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนSocial Studies ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูวัณย์สการณ์
63
การพัฒนาความสามารถในด้านการออกเสียงระหว่าง " r" และ" l " โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูยุพาวดี
64
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวรรณเพ็ญ
65
การปลูกฝังความรับผิดชอบในการเรียนวิทยาศาสตร์
ครูนงนุช
66
การใช้วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4-6
ครูภัทรินทร์
67
เสริมทักษะการฝึกพิมพ์ดีดโดยการใช้แบบฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาการพิมพ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูเนตรดาว
68
เสริมสร้าง-พฤติกรรมของนักเรียนในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ครูนิอร
69
ศึกษาปัญหาการติดตามค่าเรียนพิเศษเสริมช่วงเย็นของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวาสนา (น)
70
การทำการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยตนเองกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น ม.6/2
ม.สมชาย (ธ)
71
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของฝ่ายกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2549
ม. สุเทพ
72
การใช้สื่อวงล้อมหัศจรรย์และหลักลูกคิดแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะการบวก การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูกาญจนา (สาร)
73
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ลีลามือ 13 เส้นและทักษะการระบายสี ระดับชั้นอนุบาล 2/2
ครูลาวัณย์
74
การใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบความสามารถทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
ครูเยาวลักษณ์(บ)
75
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์(อ้วน) มีสมรรถภาพทางร่างกายต่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.สมชาย (บ)
76
ปลูกฝังพฤติกรรมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ครูพิมพา
77
การพัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้น ม.1
ครูดวงเดือน
78
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ครูวลัยพร
79
การเรียนรู้แบบค้นคว้าหาความรู้จาก Internet อย่างถูกวิธีและใช้ Internet อย่างปลอดภัย
ครูจรรยา
80
การพัฒนานักเรียนที่มีสมาธิสั้นในการเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์
ครูรมณีย์
81
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ครูมยุรี
82
การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นโดยใช้กิจกรรมเสรี
ครูลำเพย
83
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่รับประทานผักของ ด.ช. ฉัตรชัยวัฒน์ ศรีวิชิต
ครูกุหลาบ (ย)
84
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่อยู่นิ่งของ ด.ช. วิชยุตย์ ผาติเสนะ โดยใช้นิทาน
ครูสรนันท์
85
การสอนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะวิชา Biology in English ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ม. ปริญญา (ป)
86
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ม.บัลลังก์
87
การศึกษาทัศนคติของนักเรียนระดับ ป.3 ต่อวิชา Social Studies
ม. ปัณณวัฒน์
88
การส่งเสริมการอ่านสะกดคำ ของ ด.ช. พีระพงษ์ วรรณทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูดวงจันทร์
89
การพัฒนาการอ่านออกเสียง - ed
ครูวาศนา (ส)
90
สำรวจความต้องการในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ครูจิรฐา
91
การพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูปัณฑารีย์
92
การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นม.5/4 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2549
ครูภัณฑ์พิศ
93
การพัฒนาการสอนเรื่องสมการและการแก้สมการโดยใช้สื่อ จิ๊กซอร์เกมส์สมการพาเพลิน
ครูชลธิชา
94
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม. 4
ครูจุฑามาศ
95
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.5/2
ครูกรรณิการ์
96
การส่งเสริมการเป็นเลิศทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ ด.ช.ชูเกียรติ์ แจ้งจันทร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ม.เรืองฤทธิ์
97
การพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม Word ชั้นป.3
ครูชุติกาญจน์
98
ศึกษาสภาพปัญหาการทำงานภาพพิมพ์ด้วยผักของเด็กชายพีรวุฒิ ถ้ำทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครูศุภนุช
99
การสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาโดยใช้กิจกรรมเกมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.1/5
ครูรุ่งตวัน
100
การใช้สมุดบันทึกสำหรับการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องโครงสร้างและส่วนประกอบของพืช ของนายกำพล ลีลาฤดี ม.5/2
ครูอุมาพร
101
การใช้กระบวนการกลุ่มช่วยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของ ด.ช. สหัสชัย ฤทธิเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูอรอุมา
102
การพัฒนาการเรียนเรื่อง Time ด้วยเอกสารประกอบการเรียน
ครูนาตยา
103
การใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่องเศษส่วน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูเรณู
104
การสำรวจความต้องการอ่านหนังสือของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูวีรยา (ส)
105
การพัฒนาทักษะการเรียนกีต้าร์คลาสสิคเบื้องต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ม.อนวัฒน์
106
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์(อ้วน) มีสมรรถภาพทางร่างกายต่ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ม.ประเคน
107
สำรวจทัศนคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4ต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ม.ปรวิทย์
108
กิจกรรมเสรีเพื่อพัฒนาการเล่นร่วมกับเพื่อน
ครูมาลีรัตน์
109
การอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครุอมรรัตน์
110
ศึกษานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ม.เอกสิทธิ์
111
การแก้ไขปัญหาการออกแบบฐานข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ม.เสกสรร
112
การใช้วิธีสอนแบบโครงงาน เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.ธานี
113
การใช้โน้ตไทยเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
ม.ธนพงษ์
114
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.สรศักดิ์
115
ศึกษาพฤติกรรมการลงเรียนว่ายน้ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.อุดมโชค
116
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
นางบังอร (แก้ว)
117
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการขาย
น.ส.ระพีพรรณ
118
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.5/2
ม.วรวุฒิ
119
อ่านอย่างไรให้ถูกต้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1-6
ครูวลินดา
120
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยใช้ทักษะการลากเส้นและการระบายสีภาพ ด.ช. ปัน สมบูรณ์ นักเรียนอนุบาลห้อง 2/3
ครูธนพรรณ
121
ทักษะการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย ชั้น ม.6/1
ครูชลาทิพย์
122
ศึกษาระบบบัญชีโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
นางชลธิชา
123
เจตคติและความสนใจองนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ครูจันทร์จิรา
124
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนที่เรียนว่ายน้ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ม. ธิติสรณ์
125
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ครูจตุพร
126
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เมาส์ที่ผิดวิธีของ ด.ช. ภคพงศ์ วรรณชมภู ชั้นอนุบาล 2/6
ครูนุชจรินทร์
127
การแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนในการเข้ากลุ่มร่วมเล่นกับเพื่อน
ครูวาสนา(อริ)
128
การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่มีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โดยการใช้แรงเสริม
ครูเสาวลักษณ์
129
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.วรยุทธ
130
การใช้สูตรเพื่อช่วยจำการเรียนไวยกรณ์อย่างง่าย
ม.ชววัฒน์
131
ศึกษาผลของการพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ครูชนิดา
132
การสร้างบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่อง การใช้โปรแกรม After Effects
ม. จักรกฤษณ์
133
การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหา
ครูเยาวลักษณ์(ท)
134
การสำรวจการใช้จำนวนน้ำตาลทรายของแต่ละร้านค้าปี 2549
ครูสุดใจ
135
การแก้ปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไม่ถูกต้องและปลอดภัยของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ม.วสันต์
136
ความพึงพอใจของนักเรียนที่ออกค่ายเพื่อนมงฟอร์ต
ครูบัวแดง
137
การปวดท้องของนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 1 ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูกุสุมา
138
การพัฒนาบทเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูกรรณิการ์
139
ผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/2และ4/5
ครูปราณีต
140
สำรวจความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ครูปรียานุช
141
การพัฒนาบุคลิกภาพโดยการเรียนดนตรี
ม.เชิดศักดิ์
142
ความพึงพอใจของนักเรียนในงานกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูประภาพันธ์
143
การฝึกทักษะด้านภาษาโดยใช้สื่อแผ่นภาพของนักเรียนชั้นอนุบาล1/5
ครูชื่นกมล
144
การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยจากการจัดสภาพแวดล้อมด้วยตารางกิจกรรมประจำวัน
ครูเกศกนก
145
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูกนกวรรณ
146
การมีส่วนร่วมงานกิจกรรมของผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปีการศึกษา 2549
ม.เชาวยุทธ
147
การแก้ปัญหานักเรีนยที่ขาดทักษะคณิตศาสตร์ด้านการคูณหรือการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูจินตนา
148
ผลการได้รับแรงเสริมทฤษฎีการวางเงือนไข ผลการทำ เพื่อปรับพฤติกรรมทที่ไม่พึงประาสงค์ ของชั้นม.3/2
ครูศิริรัตน์
149
การพัฒนาการใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (Capital letter) และเครื่องหมายต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Punctuations)กับนักเรียนม.1
ครูปิยะนุช (น)
150
การใช้การวาดภาพเพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ครูกุหลาบ (ส)
151
การใช้ E-leaning ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นม.2/3
ครูมลิวัลย์
152
ส่งเสริมทักษะการท่องจำคำศัพท์วิชา Mathematics P.6
ครูพิชชา
153
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเครือมูลนิธิคณะเซนคาร์เบรียล
ม.สมหวัง
154
การซ่อมบำรุง
ม.สุวันชัย
155
การใช้วิธีการสอนแบบใช้ชุดแบบฝึกจากสื่อรูปภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย " S "
ครูถนอมนวล
156
แก้ไขและพัฒนานักเรียนที่ไม่สามารถ ร่างภาพระบายสีให้ชัดเจนของนักเรียนระดับชั้น ป.3
ม.มาโนช (พ)
157
การแก้ปัญหาการไม่ทำงานคณิตศาสตร์ส่งตามที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนชั้น ป.4/4 จำนวน 8 คน
ครูนันทนา
158
การประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบโครงงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูอิศรางค์
159
โจทย์ปัญหาการคูณ
ครูขวัญหทัย
160
ผลสำรวจการประเมินการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนเสริมในโครงการติวเข้ม Ent '49
ม.จิตประเสริฐ