วิชา..คอมพิวเตอร์.. ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. ข้อใดคือความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ก. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
   ข. การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
   ค. การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
   ง. ถูกทั้ง ก และ ค

ข้อที่ 2)
2. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร
   ก. ความทันสมัย
   ข. ความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล
   ค. ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
   ง. ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 3)
3. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
   ก. การเรียงลำดับรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 จาก ก. ไป ฮ.
   ข. รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้จากการสมัครเข้าเรียน
   ค. รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียงลำดับจาก ก. ไป ฮ.
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
4. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ
   ก. โทรทัศน์
   ข. เครื่องถ่ายเอกสาร
   ค. เครื่องโทรสาร
   ง. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5)
5. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Mutimedia) หมายถึง ?
   ก. เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป
   ข. เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการเครื่องคอมพิวเตอร์
   ค. เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน
   ง. เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ข้อที่ 6)
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ก. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
   ข. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
   ค. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆ
   ง. คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 7)
7. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
   ก. ระบบการเรียนการสอนทางไกล
   ข. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   ค. ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
   ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

ข้อที่ 8)
8. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
   ก. การสอบถามผลการสอบจากที่บ้านและโรงเรียน
   ข. การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM
   ค. ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
   ง. การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน

ข้อที่ 9)
9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   ก. ด้านการติดต่อสื่อสาร
   ข. ด้านการบริโภค
   ค. ด้านการดำเนินชีวิต
   ง. ด้านสุขภาพ

ข้อที่ 10)
10. ข้อใดเป็นผลทางด้านลบของเทคโนโลยี
   ก. การผลิตอาวุธมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
   ข. รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วไม่จำกัด
   ค. มนุษย์มีชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้น
   ง. ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดได้ทั่วโลก