หน่วยการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ

 

 

หน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)
1
บ้านเรา
1.  การทำความสะอาดบ้าน
  -   การใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด กวาด ถู พื้นไม้ พื้นซีเมนต์
  -   การกวาดบ้าน
  -   เลือกใช้เสื้อผ้าและการแต่งกายด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมกับโอกาสและฤดูกาล
  -   การจัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
  -   งานทำความสะอาดรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
10
2

งานเกษตร
1.   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ
  -   ชนิดของพืช
  -   การดูแลรักษาพืช, ศัตรูพืช, วัชพืช
  -   การรดน้ำต้นไม้
  -   การพรวนดิน
  -   การทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือ
  -   การทำปุ๋ยหมักใบไม้
  -   กระบวนการผลิต

10
3
นายช่าง
  -   การประกอบของเล่น
  -   งานซ่อมแซมของเล่น
1.  การซ่อมแซมของเล่น
  -   ความปลอดภัย
  -   การแก้ไขปรับปรุง
  -   การจัดเก็บเครื่องมือ
2.  งานติดตั้งและประกอบของเล่น
6
4
งานประดิษฐ์
  -   การประดิษฐ์ของเล่น จากเศษวัสดุประเภทพลาสติก
  -   การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
  -   การดูแลรักษาเครื่องมือในงานประดิษฐ์
  -   การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุประเภทพลาสติก
9
5
งานธุรกิจ
  -   การบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
  -   งานสำรวจอาชีพในครอบครัว
  -   งานใช้โทรศัพท์
  -   งานสำรวจอาชีพในครอบครัว
  -   งานการใช้โทรศัพท์
  -   การจัดการทำรายรับรายจ่ายของตนเอง
5
6
มารู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรากันเถอะ
  -   รู้จักแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
  -   เห็นประโยชน์ของแหล่งข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ
  -   เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีผลต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
  -   เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อมนุษย์ในชีวิตประจำวัน

8

7
มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ
  -   ความหมายของคอมพิวเตอร์
  -   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  -   ส่วนประกอบภายนอกของคอมพิวเตอร์
  -   การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  -  ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์คือะไร
10
8
แผงแป้นอักขระ ( Keyboard )
  -   ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์
  -   ชื่อเรียกและการทำงานของแผงแป้นอักขระหรือคีย์บอร์ดที่ควรรู้จัก
  -   การพิมพ์สัมผัส
10
9
มาส่งจดหมายอิเล็กทรอนิคส์กันเถอะ
  -   รู้จักการติดต่อสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
  -   เข้าใจความหมายของการติดต่อสื่อสารด้วยจดหมาย อิเล็กทรอนิคส์หรืออีเมล์ ( E-mail)
  -   บอกถึงความหมายของอีเมล์แอดเดรสได้

 

5

10
อินเทอร์เน็ตให้อะไรแก่เรา
  -   ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  -   วิธีการใช้งานและการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้
  -   สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ที่กำหนดได้
7

สาระการเรียนรู้รายปี / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / หน้าหลัก