หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ


สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว ระดับชั้น ป.4

มาตรฐาน 1.1   เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
                            เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวที่เกี่ยวข้องการงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง และงานธุรกิจ

งานบ้าน

1.   งานทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านหรือ

2.   การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

3.   การประกอบ จัดและเก็บอาหารคาวและหวาน

4.   การฝึกทำและตกแต่งอาหาร

5.   การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

6.   การดูแลเสื้อผ้า

7.   การซ่อมแซมเครื่องแต่งกายด้วยมือ

8.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

9.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

10.  ความปลอดภัยในการทำงาน

11.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานเกษตร

1.   งานปลูกผักสวนครัวในภาชนะ

2.   การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด แยกหัว แยกหน่อและการโน้มกิ่ง

3.   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว

4.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

5.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

6.   ความปลอดภัยในการทำงาน

7.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.   การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป

งานช่าง

1.   งานบำรุงรักษาของเล่นและอุปกรณ์ในบ้าน

2.   งานซ่อมแซมของเล่น และอุปกรณ์ในบ้าน

3.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

4.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

5.   ความปลอดภัยในการทำงาน

6.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานประดิษฐ์

1.   การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากเศษวัสดุ

2.   การประดิษฐ์ของเล่น ของตกแต่งและของใช้

3.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

4.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

5.   ความปลอดภัยในการทำงาน

6.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานธุรกิจ

1.   งานจัดเก็บหนังสือประเภทต่าง ๆ

2.   งานออมทรัพย์ด้วยตนเอง

3.   การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการในชีวิตประจำวัน

4.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

มาตรฐาน 1.2  มีทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงหาความรู้ สามาแก้ปัญหาในการทำงาน
                          รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน

1.   ความตั้งใจเอาใจใส่ในการทำงาน

2.   การทำงานด้วยความสะอาดปลอดภัย

3.   การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์

 

สาระที่ 2  การอาชีพ ระดับขั้น ป.4

มาตรฐาน 2.1  เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานาอชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการ
                           ประกอบอาชีพสุจริต

1.   หลักการและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอาชีพสุจริต

2.   แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานอาชีพ

 

สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.4

มาตรฐาน 3.1  เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและวามคิดอย่างมีระบบในการ
                           ออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือกใช้
                           เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ

1.   หลักการเบื้องต้นของการออกแบบ

2.   ความหมาย ธรรมชาติและบทบาทของเทคโนโลยี

3.   การเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

4.   การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามกระบวนการเทคโนโลยี

5.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

6.   การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์

7.   ความปลอดภัยในการทำงาน

8.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ป.4

มาตรฐาน 4.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร
                           การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

1.   ความสำคัญของข้อมูล แหล่งข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล

2.   การค้นหาและรวบรวมข้อมูล

3.   การจัดเก็บรักษาข้อมูล

4.   ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.   หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

6.   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

7.   การใช้งานคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

8.   รูปแบบการนำเสนอข้อมูล

9.   หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

10.   การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการและการนำเสนอด้วยโปรแกรมประมวลคำ

11.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

12.   การเก็บ รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์

13.   ความปลอดภัยในการทำงาน

14.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ ระดับชั้น ป.4

มาตรฐาน 5.1  ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต
                           อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์

1.   การวางแผน เลือกและใช้เทคโนโลยี

2.   การเลือกใช้เทคโนโลยี

3.   การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์

4.   ความปลอดภัยในการทำงาน

5.   การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / หน้าหลัก