หน้าหลัก l ช่วงชั้นที่1 l ช่วงชั้นที่ 2 l ช่วงชั้นที่ 3 l ช่วงชั้นที่ 4 l บทความ
 

 

 

   งานบ้าน

   1.     บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน
            - ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน
            - การดูแลรักษาบ้าน
            - การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 

   2.     ผ้าและเครื่องแต่งกาย
            - การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
            - การซ่อมแซม ตกแต่ง ดัดแปลงเสื้อผ้า
            - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการตัดเย็บ
            - การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้าน

   3.     อาหารและโภชนาการ
            - การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
            - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร
            - การประกอบ การจัดตกแต่ง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
            - การเก็บและถนอมอาหาร

   งานประดิษฐ์

   1.     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
            - หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
            - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์

   2.     กระบวนการจัดการในงานประดิษฐ์
            - กระบวนการปฏิบัติงานในงานประดิษฐ์
            - การสร้างสัมพันธภาพในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
            - การจัดการกับผลงานประดิษฐ์

   3.     การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์
            - การประดิษฐ์ของเล่น
            - การประดิษฐ์ของใช้
            - การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง

   4.     การวางแผนและปฏิบัติงานตามแผน

   5.     การทำงานในฐานะหัวหน้าและสมาชิกกลุ่ม

   6.     นำงานจากสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว เชื่อมโยงหรือบูรณาการเพื่อต่อยอด
            ให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพโดยผ่านกระบวนการของการทำงานอาชีพสุจริต

   เทคโนโลยีสารสนเทศ

   7.     ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และระดับของเทคโนโลยี

   8.     กระบวนการเทคโนโลยี

   9.     ระบบคอมพิวเตอร์

   10.   การสื่อสารข้อมูล

   11.   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   12.   เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

   13.   การวางแผนเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับงาน

    สาระการเรียนรู้ | ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | หน่วยการเรียนรู้