การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแตละชนิดมีหน้าทีในการทำงานแตกต่างกันไป

เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

และสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งต้องรู้จักดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ยาวนาน

วิทยุ

 

วิทยุ

 

 

 

วิธีดูแลรักษา

1) ไม่เปิดวิทยุเสียงดังมากเกินไป

เพราะอาจทำให้ลำโพงวิทยุเสียงแตก

2) ใช้ไม้กวาดขนไกปัดฝุ่นละออง และใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ

เช็ดทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3) หากวิทยุชำรุดไม่ควรซ่อมแซมเอง

ควรให้ช่างที่เชี่ยวชาญซ่อมแซมให้