ส่วนประกอบของต้นไม
ส่วนประกอบที่สำคัญของพืช ได้แก่ ราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล และ เมล็ด
   
เมนูหลัก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
ส่วนประกอบของต้นไม้
แบบทดสอบหลังเรียน
สืบค้นข้อมูล
กิจกรรม
หน้าหลัก