สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
The Assumption Rayong Parents and Teachers Association
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ  ระยอง
ข้อ  1.  สมาคมนี้ชื่อว่า  “ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  โดยมีอักษรย่อว่า        
ส.ป.ค.อ.ส.ช.ร. และให้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  The Assumption Rayong Parents and Teachers Association ”
ข้อ  2.  สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ระยอง 
เลขที่  131  หมู่ที่  2  ต.เนินพระ  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง
ข้อ  3.  สมาคมนี้มีตราเป็นเครื่องหมายดังนี้คือ
 

         เป็นรูปอาร์มพื้นสีแดงสลับขาว  มีอักษรย่อภาษาอังกฤษตัวสีน้ำเงิน
ว่า  A.R.P.T.A.  ล้อมรอบด้วยลายกนกสีแดง  และมีอักษรว่า
“ สมาคมผู้ปกครองและครู  โรงเรียนอัสสัมชัญ  ระยอง ”
อยู่ระหว่างรูปอาร์มกับลายกนก